Huy hiệu cut-out, 3D

 • Huy-hieu-duc-01
 • Huy-hieu-duc-02
 • Huy-hieu-duc-03
 • Huy hiệu cut-out 3D 04
 • Huy hiệu cut-out 3D 05
 • Huy hiệu cut-out 3D 06
 • Huy hiệu cut-out 3D 07
 • Huy hiệu cut-out 3D 08
 • Huy hiệu cut-out 3D 09
 • Huy hiệu cut-out 3D 10
 • Huy hiệu cut-out 3D 11
 • Huy hiệu cut-out 3D 12

Phụ kiện đi kèm

 • Nail-SpursNail-15mm
 • Nail-SpursNail-10mm
 • Nail-SpursNail-10mm#2
 • Nail-SpursNail-8mm
 • Nail-SpursNail-8mm#2
 • Butterfly-clutch
 • Rubber-clutch
 • Flat Head Tietack
 • Round Tie Tack
 • Deluxe Tie Tack
 • safety pin #211
 • safety pin #201
 • safety pin #221
 • magnet D=10

Bao bì

 • Zipper-bag
 • Sticker-bag
 • Zipper-bag-with-printed-card
 • Black-plastic-box
 • White-plastic-box
 • Velvet- box
 • Paper-box-with-frame
 • Paper-box
 • Paper-box-with-magnet
 • Decal-box

Màu xi

 • Gold
 • Antique-Gold
 • Sand-Blasting
 • Foggy-Painting
 • Silver
 • Antique-Silver
 • Satin-Gold
 • Satin-Nickel
 • Nickel
 • Black-Nickel
 • Dyeing-Black
 • 2-tones
 • Copper
 • Antique-Copper
 • Brass-Brush-WO-Plating
 • Antique-Bronze
 • Chrome
 • Brass(Fake-Gold)

Kiểu nền

 • Texture

Thông tin khác