Huy chương

 • Huy-chuong-001
 • Huy-chuong-002
 • Huy-chuong-003
 • Huy-chuong-004
 • Huy-chuong-005
 • Huy-chuong-006
 • Huy-chuong-007
 • Huy-chuong-008

Phụ kiện đi kèm

 • Ribbon-01
 • Ribbon-02
 • Ribbon-03
 • Ribbon-04
 • Ribbon-05

Bao bì

 • Zipper-bag
 • Sticker-bag

Màu xi

 • Gold
 • Antique-Gold
 • Sand-Blasting
 • Silver
 • Antique-Silver
 • Satin-Nickel
 • Nickel
 • Black-Nickel
 • Dyeing-Black
 • 2-tones
 • Copper
 • Antique-Copper
 • Brass-Brush-WO-Plating
 • Antique-Bronze
 • Chrome
 • Brass(Fake-Gold)

Kiểu nền


Thông tin khác