Huy chương giải thưởng

 • Huy chương giải thưởng 02
 • Huy chương giải thưởng 03
 • Huy chương giải thưởng 04
 • Huy chương giải thưởng 05
 • Huy chương giải thưởng 06
 • Huy chương giải thưởng 07

Phụ kiện đi kèm

 • Ribbon-01
 • Ribbon-02
 • Ribbon-03
 • Ribbon-04
 • Ribbon-05

Bao bì

 • Zipper-bag
 • Sticker-bag

Màu xi

 • Gold
 • Antique-Gold
 • Sand-Blasting
 • Silver
 • Antique-Silver
 • Satin-Nickel
 • Nickel
 • Black-Nickel
 • Dyeing-Black
 • 2-tones
 • Copper
 • Antique-Copper
 • Brass-Brush-WO-Plating
 • Antique-Bronze
 • Chrome
 • Brass(Fake-Gold)

Kiểu nền


Thông tin khác