Cúp, Biểu trưng

 • Bieu-trung-001
 • Bieu-trung-002
 • Bieu-trung-003
 • Bieu-trung-004
 • Bieu-trung-005
 • Bieu-trung-006
 • Bieu-trung-007

Phụ kiện đi kèm

 • black-crystal-base
 • clear-crystal-base
 • Metal-base
 • wood-base

Bao bì

 • Paper-box
 • Box-with-foam
 • Magnet-box

Màu xi

 • Gold
 • Nickel
 • Copper
 • Brass-Brush-WO-Plating
 • Brass(Fake-Gold)

Kiểu nền


Thông tin khác