Bảng công nhận kim loại gỗ

 • Bảng công nhận kim loại gỗ 01
 • Bảng công nhận kim loại gỗ 02
 • Bảng công nhận kim loại gỗ 03
 • Bảng công nhận kim loại gỗ 04
 • Bảng công nhận kim loại gỗ 05
 • Bảng công nhận kim loại gỗ 06
 • Bảng công nhận kim loại gỗ 07
 • Bảng công nhận kim loại gỗ 08
 • Bảng công nhận kim loại gỗ 09
 • Bảng công nhận kim loại gỗ 10
 • Bảng công nhận kim loại gỗ 11
 • Bảng công nhận kim loại gỗ 12
 • Bảng công nhận kim loại gỗ 13
 • Bảng công nhận kim loại gỗ 14
 • Bảng công nhận kim loại gỗ 15
 • Bảng công nhận kim loại gỗ 16
 • Bảng công nhận kim loại gỗ 17

Phụ kiện đi kèm


Bao bì

 • Paper-box
 • Box-with-foam
 • Magnet-box

Màu xi

 • Gold
 • Nickel
 • Copper
 • Brass-Brush-WO-Plating
 • Brass(Fake-Gold)

Kiểu nền


Thông tin khác